top of page

Uloga logistike u stvaranju i očuvanju kvalitete prehrambenih proizvoda

Updated: Sep 1, 2022

Piše: Vinko M. Ćuro, ekonomist i poduzetnik ¹ UVOD


Ako prihvatimo jednu od jednostavnijih definicija da je „LOGISTIKA djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove“, tada logistiku možemo izjednačiti sa organizacijom, jer - što je drugo ORGANIZACIJA - nego ispravno i efektivno organiziranje resursa u vremenu i prostoru. Imajući u vidu da, u kontekstu logistike, odnosno organizacije, postoji desetak vrsta resursa (novac, oprema, alat/oruđe, sirovine, proizvodi, energija, prostor, vrijeme, ljudi, znanje, informacije), tada možemo zaključiti da je logistika veoma zahtjevan, složen i dinamičan posao.NASTANAK I RAZVOJ LOGISTIKE


Pojam logistike, u vrijeme njegova nastanka (XVII stoljeće), najčešće (moglo bi se reći - i isključivo) se veže uz vojne aktivnosti. Sve aktivnosti vojske koje nisu podrazumijevale direktnu borbu na bojišnici svrstavale su se pod pojam logistike. To je podrazumijevalo: opskrbu raznim sredstvima (uključujući i oružje te streljivo), prijevoz (raznih dobara i ljudstva), skladištenje – privremeno ili trajnije, čuvanje/osiguravanje takvih dobara, brigu o (u ratnim uvjetima naglašeno racionalnoj) potrošnji i paralelnoj nabavci dodatnih količina svih potrošnih dobara, osiguranje i pripremu uvjeta za smještaj vojske... Sve pobrojane i brojne slične popratne aktivnosti svrstavane su u tzv. pozadinsku vojnu aktivnost.


Tek unazad nekoliko desetljeća, sredinom 1960-ih, otpočinje razvoj suvremene logistike kada se temeljem znanstvenih izučavanja uviđa značaj logistike u doprinosu smanjenju troškova u poslovanju poduzeća. To se, u to vrijeme, ponajprije postiže unaprjeđenjem koordinacijskih funkcija te, na taj način, boljim povezivanjem organizacijskih jedinica i funkcija poduzeća. Do danas, logistika je značajno uznapredovala. Postala je veoma značajna i jednakopravna poslovna funkcija sa, primjerice: financijama, proizvodnjom, prodajom, marketingom... U konačnici, danas niti jedno poduzeće na tržištu ne može opstati bez primjene pravila i procesa logistike. Stoga za logistiku pojednostavljeno možemo reći da je to proces ili ljudsko-tehnološka aktivnost pomoću koje sirovine dolaze do proizvođača a od proizvođača, u formi robe ili gotovog proizvoda, najlakše, najbrže i najjeftinije – do trgovca odnosno do krajnjeg potrošača.


LOGISTIKA KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA


Uviđajući sve veći značaj logistike u sveukupnom uspješnom poslovanju poduzeća, znanstvenici i stručnjaci sve više pažnje posvećuju izučavanju te, na taj način, unaprjeđenju i usavršavanju logističke znanosti i logističkih procesa. Logistika se, kao poslovna funkcija ali i znanstvena disciplina, sve više pojavljuje u literaturi, o njoj se sve više govori na znanstvenim i poslovnim skupovima. Vremenom postaje sasvim jasno da se logistikom uspješno ne mogu baviti osobe koje za to nisu stekle odgovarajuće kvalifikacije i vještine. Stoga, izučavanje te obrazovanje za posao "logističara" postaje veoma dragocjeno, kako za proizvođače dobara i trgovce tim dobrima, tako i za potrošače.


Danas se na našim prostorima logistika izučava već od srednje škole za zvanje, primjerice, tehničar za logistiku i špediciju. Logistika je postala „skup multidisciplinarnih i interdisciplinarnih znanja koja izučavaju i primjenjuju zakonitosti planiranja, organiziranja, upravljanja i kontroliranja tokova materijala, osoba, energije i informacija u sustavima“ ². Konkretnije, izučava se: skladištenje, transport, zalihe, pakiranje i rukovanje materijalima. S razvojem trgovine razvijaju se i najnovija područja logistike, primjerice - logistika povrata robe. Izučavaju se i polazišta u analizi i rješavanju logističkih problema u svakodnevnom radu; specijalističke vrste logistike; važne spoznaje, načela i definicije logistike, logističkih sustava, menadžmenta transportnih lanaca, logističkih operatora, logističkog intelektualnog kapitala, logističkih informacijskih sustava...


DOPRINOS LOGISTIKE USPJEŠNOM POSLOVANJU PODUZEĆA


Kako je u tržišnoj ekonomiji smanjenje troškova poslovanja, ponajprije sa ciljem maksimiziranja profita, postalo imperativ, tako i logistika u poslovanju poduzeća dobija sve više na značenju.


Ako znamo da logistički proces u poslovanju jednog (proizvodnog) poduzeća obuhvata put od nabavke sirovine, preko proizvodnje gotovog polu/proizvoda ili repromaterijala, do trgovca i krajnjeg potrošača - dakle vjerojatno nekoliko stotina aktivnosti, radnji i koraka – te ako sve te brojne aktivnosti, radnje i korake pomnožimo sa nekom vremenskom jedinicom u kojoj se one odvijaju i multipliciraju (primjerice u periodu od 12 mjeseci ili u periodu od 4 godine), tada nije teško zaključiti koliki je doprinos logistike, ako se ona pravilno provodi, u konačnom poslovanju poduzeća.


Ako smanjenju troškova, kao poslovnom imperativu i preduvjetu uspješnog poslovanja – ostvarenju profita, pridodamo i druge neizostavne ciljeve suvremenog poslovanja, tada se logistika s punim pravom poistovjećuje sa drugim najvažnijim poslovnim disciplinama: financijama, proizvodnjom, prodajom, marketingom..., imajući pri tome u vidu da je logistika istovremeno i sastavni dio – kako procesa proizvodnje, tako i procesa prodaje i postprodaje.
ZNAČAJ LOGISTIKE


Uz to što, kako je ukratko pojašnjeno, logistika može značajno doprinijeti uspješnom poslovanju poduzeća, logistika ima i mnogo važniju ulogu, ne samo u ukupnom poslovnom procesu, nego i u sveukupnim tržišnim i društvenim aktivnostima. Od uspješnog provođenja logističkih procesa može ovisiti: prehrana stanovništva, zdravstvena skrb o stanovništvu, odvijanje obrazovnih procesa, realizacija krovnih demokratskih aktivnosti – glasovanje građana na izborima, zaštita stanovništva od (prirodnih) nepogoda i drugih (vještački izazvanih) opasnosti... ili, što je upravo vrlo aktualno i izraženo, zaštita stanovništva od epidemije virusa... Od logistike, moglo bi se reći, ovisi zaštita i razvoj čovječanstva!

 

PRIMJER IZ PRAKSE 1. O ulozi i značaju logistike zorno govori i vrlo svjež primjer globalnog transporta roba. Naime, Gigantski teretni brod “Ever Given” (dužine 400 i širine 59 metara, što predstavlja ekvivalent četiriju nogometnih igrališta) kompanije „Japan’s Shoei Kisen Kaisha“, koji plovi pod zastavom Paname, nedavno je, usljed iznenadnog udara vjetra koji mu je poremetio kurs, blokirao Suecki kanal, zaustavivši skoro 7 dana saobraćaj u jednom od najprometnijih plovnih puteva na svijetu a kojim se odvija više od 10 posto svjetske trgovine. Više od 400 plovila čekalo je na tranzit kroz kanal, uključujući desetke brodova za prevoz kontejnera, naftne tankere i brodove koji prevoze tečni prirodni plin (LNG) i tečni naftni plin (LPG). Šteta se mjeri milijardama dolara: Paralizirajući efekt ovog zastoja već je primjetan u Siriji, gdje su vlasti bile prinuđene uvesti restrikcije goriva; Agencija za zdravlje životinja Rumunije saopćila je da je blokadom pogođeno 11 brodova koji su preuzeli stoku iz te zemlje dok je Nevladina organizacija „Animals International“ upozorila na potencijalnu “tragediju” koja prijeti za više od 130.000 životinja; Egipat očekuje isplatu odštete u visini 900 milijuna dolara prema presudi trgovačkog suda Ismailije - iznos koji odgovora “gubicima koje je brod izazvao vlastima i njegovog odsukavanja i održavanja”. Inače, prometovanje Sueckim kanalom spada među glavne izvore prihoda i donio je Egiptu 2019.-2020. godine 5,7 milijardi dolara³.

 


ZNAČAJ I ULOGA LOGISTIKE U POLJOPRIVREDNOJ I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI


No, vratimo se značaju i ulozi logistike u poslovnim procesima, napose u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji odnosno ulozi logistike u stvaranju i očuvanju kvalitete prehrambenih proizvoda. U ovome kontekstu ponajprije se nameću pitanja: Da li, zašto i kako logistika može utjecati na kvalitetu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda?!


Da bismo odgovorili na prethodna tri (ali sažeta u jednom) pitanja, pokušat ćemo relativno detaljno raščlaniti prethodno obrazloženu tezu da je logistika „proces ili ljudsko-tehnološka aktivnost pomoću koje sirovine dolaze do proizvođača a od proizvođača, u formi robe ili gotovog proizvoda, najlakše, najbrže i najjeftinije – do trgovca odnosno do krajnjeg potrošača“, uz podsjećanje također da je „Logistika djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove“. Uvažavajući prethodne definicije, potrebno je imati u vidu i da je zadaća logistike da u točno definirano vrijeme isporuči i točnu (potrebnu, pretpostavljenu) količinu proizvoda – niti premalo niti previše.


 

Rad kvalitetnih ljudi sa kvalitetnom tehnologijom i opremom na temelju dobro razrađenih logističkih procesa u lancu proizvođač - trgovac - potrošač, garantira uspješno provođenje logističkih procesa i očuvanje kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

 


Prethodno znači da se cjelokupan logistički proces odvija kroz 4+1 FAZU, u nekoliko desetaka KORAKA i kroz nekoliko stotina AKTIVNOSTI (ovdje ćemo, iz razumljivih razloga, izostaviti pobrajanje svih aktivnosti koje raščlanjene čine nekoliko desetaka pobrojanih logističkih koraka):

A) Faza 1: SIROVINA/REPROMATERIJAL - PROIZVODNJA

 • Korak 1: Pronalaženje sirovina/repromaterijala

 • Korak 2: Eksploatiranje / kupovina sirovina/repromaterijala (+ specificiranje)

 • Korak 2.a: Paralelna je obveza logistike i nabavka te transport energenata i svega drugog neophodnog za otpočinjanje i održavanje procesa proizvodnje i distribucije roba i gotovih proizvoda

 • Korak 3: (Privremeno) skladištenje eksploatiranih/kupljenih sirovina/repromaterijala (+ evidencija)

 • Korak 4: Priprema sirovina/repromaterijala i propratnog za utovar i transport (uz specificiranje i administriranje)

 • Korak 5: Utovar i transport sirovina/repromaterijala (zrak – voda - kopno)

 • Korak 6: Briga i provođenje mjera sigurnosti sirovina/repromaterijala prilikom transporta

 • Korak 7: Istovar i isporuka (skladištenje) sirovina/repromaterijala u proizvodnim pogonima (uz specificiranje i administriranje)

(ponavljanje radnji u ukupnom kružnom postupku „Od sirovine/repromaterijala do proizvodnje“)B) Faza 2: PROIZVODNJA - TRGOVINA

 • Korak 8: Preuzimanje gotovih roba i/ili proizvoda u proizvodnim pogonima (uz specificiranje i administriranje)

 • Korak 9: (privremeno) skladištenje gotovih roba i/ili proizvoda (uz specificiranje i administriranje)

 • Korak 10: Priprema gotovih roba i/ili proizvoda i popratnog za utovar i transport (uz specificiranje i administriranje)

 • Korak 11: Utovar i transport gotovih roba i/ili proizvoda (zrak – voda - kopno)

 • Korak 12: Briga i provođenje mjera sigurnosti sirovina/repromaterijala prilikom transporta

 • Korak 13: Istovar i isporuka (skladištenje) gotovih roba i/ili proizvoda kod trgovca (uz specificiranje i administriranje)

(ponavljanje radnji u ukupnom kružnom postupku „Od proizvodnje do trgovine“)


C) Faza 3: TRGOVINA - KRAJNJI POTROŠAČ-KUPAC

 • Korak 14: Preuzimanje gotovih/prodanih roba i/ili proizvoda u skladištu trgovca (uz specificiranje i administriranje)

 • Korak 15: Priprema prodanih roba i/ili proizvoda i popratnog za utovar i transport, ukoliko prodaja nudi/obuhvaća dostavu na adresu krajnjeg kupca i/ili ako je proizvod kupljen on-line – što podrazumijeva dostavu na adresu krajnjeg kupca (uz specificiranje i administriranje)

 • Korak 16: Utovar i transport prodanih roba i/ili proizvoda (zrak – voda - kopno) do adrese krajnjeg kupca

 • Korak 17: Briga i provođenje mjera sigurnosti sirovina/repromaterijala prilikom transporta

 • Korak 18: Istovar i isporuka prodanih roba i/ili proizvoda na adresi krajnjeg kupca (uz administriranje)

(ponavljanje radnji u ukupnom kružnom postupku „Od trgovine do krajnjeg potrošača - kupca“)


D) Faza 4: POSTPRODAJA/REKLAMACIJE, KRAJNJI POTROŠAČ-KUPAC – PROIZVODNJA/TRGOVINA

 • Korak 19: Preuzimanje reklamiranih roba i/ili proizvoda na adresi krajnjeg kupca ili u skladištu trgovca ili u poštanskom uredu (ovisno od propisanih pravila o povratu robe, uz administriranje)

 • Korak 20: Utovar i transport reklamiranih roba i/ili proizvoda (zrak – voda - kopno) do adrese trgovca odnosno krajnjeg proizvođača

 • Korak 21: Briga i provođenje mjera sigurnosti sirovina/repromaterijala prilikom transporta

 • Korak 22: Istovar i isporuka reklamiranih roba i/ili proizvoda na adresi trgovca odnosno krajnjeg proizvođača (uz administriranje)

(ponavljanje radnji u ukupnom kružnom postupku „Postprodaja/reklamacije: od kupca – trgovcu/proizvođaču - ka kupcu“ + „Od proizvodnje - do trgovine - do krajnjeg potrošača - kupca“)


 

PRIMJER IZ PRAKSE 2. O ulozi i značaju logistike zorno govore i događanja u vezi i oko aktualne pandemije virusa Covid-19, i to ne ona zdravstvenog aspekta nego upravo ona od logističkog značenja. Kako javljaju mediji, „kampanje cijepljenja protiv Covida-19 u mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, odvijaju se u atmosferi popriličnog kaosa“. Koliko zbog nedostatne proizvodnje, toliko i zbog redistribucije i dostave na mikro područja „..cjepiva stižu u nedovoljnim količinama; u Hrvatskoj, u nekim gradovima čak i stariji i bolesni odbijaju cjepivo AstraZenece ili čak sva cjepiva, dok u drugim nema dovoljno AstraZenece za sve koji bi se htjeli cijepiti“. Nadalje, „nizozemski mediji pišu da je ta zemlja od prosinca dobila oko 4.6 milijuna doza cjepiva, no da ih je do danas podijelila samo 3.2 milijuna, što je rezultiralo time da liječnici moraju zbrinuti neiskorištena cjepiva. Kampanju cijepljenja od njezina početka krajem 2020. prate problemi s isporukama cjepiva. To je također bilo posebno izraženo s cjepivima AstraZenece. Naime, pokazalo se da ta kompanija neće moći isporučivati cjepiva ni približno onim tempom koji se očekivao... AstraZenecin ugovor s EU temelji se na predviđenom vremenskom rasporedu, dok britanski, sasvim suprotno tome, točno opisuje postupak koji jamči pravodobnu isporuku doza ...nažalost, u EU, a time i u Hrvatsku, ne dolaze očekivanim tempom ni druga naručena cjepiva - Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. To je očekivano jer je EU golemo tržište čije je potrebe za cjepivima teško zadovoljiti u kratkom roku od nekoliko mjeseci ...u prilog AstraZenecinom cjepivu išlo je i to što se ono može skladištiti u običnim hladnjacima, što olakšava distribuciju, a vjerovalo se i da će ta kompanija najbrže razviti cjepivo“.

 


Dakle, ako desecima faza i koraka te stotinama logističkih aktivnosti, pridodamo obvezu logistike da sirovine, robe i gotove proizvode nabavi i isporuči:

 • najlakše,

 • najbrže i

 • najjeftinije,

svladavajući pri tome

 • prostor i

 • vrijeme,

ali u

 • točno definirano vrijeme i

 • točnu količinu roba i proizvoda (niti premalo niti previše),

te imajući u vidu

 • specifičnost mnogih vrsta proizvoda (opasne materije: eksplozivna sredstva, municija, energenti; kvarljivost odnosno ograničen rok trajanja: prehrambeni proizvodi; žurnost u isporuci: organi za transplantaciju; zahtjevnost tijekom transporta: žive životinje; itd)

... tada možemo zaključiti da logistika, ne samo da može, nego – htjela ne htjela – značajno utječe na kvalitetu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda?! Zašto?Prije svega zato što poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, kao proizvodi koji imaju ograničen rok trajanja a nerijetko zahtijevaju i posebne uvjete za skladištenje, transport i isporuku, pripadaju grupi „osjetljivih proizvoda“. Logistika ne može direktno utjecati na kvalitetu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali indirektno može – i to značajno, kako na stvaranje kvalitete tako i na njezino očuvanje. Ukoliko se logistički procesi (utovar, istovar, skladištenje, odlaganje, manipuliranje...) odvijaju prema pravilima i u zadanim vremenskim okvirima, a uz to predviđaju i preduprjeđuju vanredne pojave (primjerice: velika vrućina, zastoji u transportu i sl.), tada će takvi proizvodi zadržati dostignutu proizvodnu kvalitetu. Suprotno tome, ako se logistički procesi relativiziraju, improviziraju i odvijaju suprotno pravilima i izvan vremenskih okvira, a uz to zanemaruju potencijalne vanredne pojave, opasnosti i barijere, tada ne samo da će doći do narušavanja kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, nego će i cjelokupan poslovni proces trpjeti štetu a potrošačima će biti isporučivani proizvodi narušene i sumnjive kvalitete – ili uopće neće biti isporučivani.


Kako logistika može doprinijeti očuvanju kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda odnosno kako može izbjeći potonji scenarij?! Logistika je, osim što je, kako smo pisali u uvodu teksta, veoma zahtjevan, složen i dinamičan posao, i nadasve osjetljiv i odgovoran posao.


Logistikom se, kako smo također pisali u uvodu teksta, mogu i trebaju baviti isključivo osobe koje su za taj odgovoran i nadasve dinamičan posao stekle odgovarajuće kvalifikacije i vještine te se specijalizirale za pojedina područja. Iskustvo u bavljenju logističkim poslovima također je osobina koja se posebno vrednuje. Uz sve prethodno te uz poznavanje tehnologije posla i propisanih procedura, kao i pripadajućih zakonskih normi, „logističar“ treba: posjedovati osobine odgovorne i savjesne osobe, biti osposobljen za brzo odlučivanje na operativnoj razini, imati razvijene analitičke osobine i sposobnost predviđanja kao i sposobnost analitičkog sagledavanja posla u cjelini. Uz stručan i dobar kadar, za kvalitetnu i efektivnu realizaciju logističkih procesa neophodna je: kvalitetna tehnologija i oprema, do u detalje razvijene procedure sa rezervnim strategijama i rezervnim resursima, automatiziranost pojedinih procesa i kvalitetna hardversko-softverska informatizacija. Rad kvalitetnih ljudi sa kvalitetnom tehnologijom i opremom na temelju dobro razrađenih logističkih procesa u lancu proizvođač - trgovac - potrošač, garantira uspješno provođenje logističkih procesa i očuvanje kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.


ULOGA LOGISTIKE U PROJEKTU „SIMBOL KVALITETE“


Kako bi smo jasno naznačili da je logistika prisutna, kako u globalnim trgovinskim procesima, tako i na „lokalnim“ – ne samo u klasičnoj trgovini proizvodima nego i u specifičnim prilikama, poslužit ćemo se primjerom aktualnog Projekta ocjenjivanja kvalitete i promocije najkvalitetnijih prehrambenih proizvoda „SIMBOL KVALITETE“. U navedenom Projektu logistika ima važnu ulogu i razrađena je do u detalje. Priprema i dostava prehrambenih proizvoda koji su prijavljeni za sudjelovanje / natjecanje u Projektu „SIMBOL KVALITETE“, te korištenje u svrhu ocjenjivanja i prezentiranja, specifična je iz više razloga. Do izražaja dolazi: pravodobnost i jasno propisan način i mjesto dostave, neophodno popratno ali racionalizirano administriranje, jasno propisane količine i vrste pakiranja, dostavljanje u priručnim hladnjacima, način lagerovanja te način i ovlaštenje za rukovanje proizvodima. 

PRIMJER IZ PRAKSE 3. Za sudjelovanje u Projektu „SIMBOL KVALITETE“ pozvani su da sudjeluju svi proizvođači i „vlasnici“ prehrambenih proizvoda i to: gospodarska/trgovačka društva – proizvođači, gospodarska/trgovačka društva – trgovci (trgovački lanci i trgovine), obrtnici, zadruge, udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG). Trgovački lanci i trgovine prilikom prijavljivanja sudjelovanja, uz Prijavu za sudjelovanje trebaju priložiti i ovjerenu Izjavu IOSZNP1 kojom potvrđuju da je proizvođač proizvoda odnosno vlasnik marke i brenda (principal) suglasan da se konkretan proizvod prijavi za sudjelovanje. Izjavu ovjerava gospodarsko/trgovačko društvo – trgovac koji prijavljuje proizvod.


Po zaprimanju Prijave za sudjelovanje, sudionik će najmanje 15 dana ranije biti pozvan da u točno odredjenom periodu (period će trajati najkraće 48 a najduže 72 sata) i na odredjenu adresu dostavi uzorke prijavljenih proizvoda na ocjenjivanje, na sljedeći način i uz sljedeće uvjete:


A. Uzorci proizvoda mogu se dostaviti osobnom/fizičkom dostavom ili redovnom poštom uz obaveznu poštansku dostavnicu.


B. Sudionik uz uzorke proizvoda dostavlja i ovjerenu pisanu Izjavu o vjerodostojnosti (obrazac: IOV2) kojom potvrdjuje da su uzorci proizvoda preuzeti iz redovne proizvodnje - bez dodatnih posebnih/namjenskih poboljšanja te adekvatnu Deklaraciju proizvoda koji se prijavljuje za natjecanje (obrazac: DP3.a). Deklaracija proizvoda se dostavlja u 6 primjeraka za svaki proizvod koji se prijavljuje.


C. Prilikom osobnog dostavljanja uzoraka proizvoda, izmedju dostavljača i primatelja potpisuje se Potvrda o primopredaji uzoraka proizvoda (obrazac: POPPUP4). Primatelj je ovlašteni predstavnik Programa „SIMBOL KVALITETE“. Popunjenu i pečatom ovjerenu Potvrdu POPPUP4 dostavljač donosi sa sobom, a primatelj ju potvrdjuje svojim potpisom. Dostavljač i primatelj zadržavaju po jedan primjerak Potvrde POPPUP4. Ukoliko su uzorci proizvoda poslani redovnom poštom, sudionik će popunjenu i pečatom ovjerenu Potvrdu POPPUP4 priložiti uz proizvode (kao i dokumente iz točke B, gore), primatelj će je potvrditi svojim potpisom (ili upisati primjedbu u slučaju da ima primjedbu) te je dostaviti sudioniku e poštom. Na ovaj način i sudionik i primatelj zadržavaju po jedan primjerak Potvrde POPPUP4.


D. Svaki prijavljeni uzorak proizvoda dostavlja se u originalnom jediničnom pakiranju (kakvo se prodaje u trgovinama) u količini od 8 (osam) komada. Ako je proizvod u vodenom agregatnom stanju (npr. mlijeko, voda i sl.) tada mjernu jedinicu (MJ) „komad“ zamjenjuje MJ „mililitar“ (ml) odnosno pakovanje od 100 ml. do max. 1.000 ml. Ako je proizvod u rastresitom stanju (npr. riža, šećer, kava i sl.) tada MJ „komad“ zamjenjuje MJ „gram“ (gr) odnosno paketić od 100 gr. do max. 1.000 gr. U daljnjem tekstu će se koristiti termin odnosno MJ „komad“. Od zaprimljenih 8 kom. uzoraka: 5 komada uzorka proizvoda organizator koristi za ocjenjivanje kvalitete (svakome članu Komisije, organizator dostavlja po 1 komad uzorka proizvoda te propratne dokumente iz točke B); 2 komada uzorka proizvoda organizator koristi za fotografiranje (za katalog, za web itd.); 1 komad uzorka proizvoda organizator koristi za izlaganje/prezentiranje na Znanstveno-stručnoj i poslovnoj konferenciji "Poljoprivreda u 21. stoljeću, kvaliteta prehrambenih proizvoda i vaše zdravlje". Na konferenciji se izlaže po 1 uzorak svakog prijavljenog prizvoda – bez obzira na rezultate natjecanja. Uzorci proizvoda ne vraćaju se sudioniku.


E. Oni prijavljeni proizvodi za koje je propisano da se čuvaju na nižim temperaturama od trenutačnih vanjskih i uobičajenih sobnih temperatura, dostavljaju se u priručnim hladnjacima, a primatelj ih obavezno po prijemu odmah pohranjuje u zvanični-glavni hladnjak Programa. Proizvodi se u zvaničnom-glavnom hladnjaku Programa čuvaju i dostupni su samo primatelju PP - ovlaštenom predstavniku Programa „SIMBOL KVALITETE“ i drugim ovlaštenim članovima Tajništva Programa.

 


Ovakvim načinom dostave i korištenja prehrambenih proizvoda „SIMBOL KVALITETE“, proizvodi će zasigurno zadržati kvalitetu dostignutu u proizvodnom procesu.


U interesu i proizvođača i potrošača, uvjereni smo da će logistika - i kao znanstvena disciplina i kao poslovna funkcija - napredovati, razvijati se te i dalje doprinositi stvaranju i očuvanju kvalitete prehrambenih proizvoda, u lancu proizvođač - trgovac – potrošač.


 

¹ Vinko M. Ćuro prisutan je, u svojstvu poduzetnika, u organizacijsko-logističkim procesima dulje od tri desetljeća. Sa pojmom organizacije i logistike te brojnima vezanih uz njih susretao se, kako u teoriji tako i u praksi, svakodnevno. Inicirao je, kreirao i realizirao, na različitim geografskim tržištima, više od 500 projekata i aktivnosti koji su podrazumijevali provođenje složenih organizacijsko-logističkih procedura.


² Izvor: Wikipedia https://hr.wikipedia.org/wiki/Logistika , internet, pregledano 18.04.2021.


³ Izvor: Internet portal balkans.aljazeera.net, 29.3.2021. i Internet portal net.hr, 13.4.2021.


⁴ Izvor: Internet portal Index.hr (dio teksta pod navodnicima), 18.4.2021.

 


Kraj teksta, 12 / 09.04.2021.

26 views0 comments

Comments


bottom of page